Hò trên núi


Ưưưư aaaa ưưưư aaaa ... Dzô ... Núi hởi núi ... Thuyền ơ thuyền ... Mây ...